https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Inderes Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyy kaiken yritystoiminnan tapaan erilaisia riskejä. Konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit on kuvattu First North -listautumisen yhteydessä julkaistussa yhtiöesitteessä. Konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön kannalta keskeisimmät riskit liittyvät:

  • vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen,

  • Konsernin johtamismallin epäonnistumiseen,

  • Konsernin rajalliseen kohdemarkkinaan,

  • IT-järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen,

  • immateriaalioikeuksien suojaamiseen,

  • toimialaa koskevaan sääntelyyn ja sen muutoksiin,

  • Konsernin brändin tai maineen vahingoittumiseen, ja

  • rahoituksen saamiseen.

Riskienhallintapolitiikka ja -prosessit

Konsernin riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Riskienhallinnalla konserni tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Inderes Oyj:n hallitus varmistaa riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden edellyttämällä säännöllistä raportointia sekä määrittelemillään valvontatoimenpiteillä kaikille liiketoiminnan tasoille. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että konsernin keskeisillä liiketoiminnoilla on ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat.

Konsernin riskejä arvioidaan hallituksessa tekemällä vähintään vuosittain riskikartoitus, jossa tunnistetaan ja arvioidaan konsernin merkittävimmät operatiiviset riskit sekä riskienhallintatoimenpiteet. Tämän lisäksi riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana säännöllistä liiketoiminnan seurantaa johtoryhmätasolla.

Toimeenpano

Hallitus on nimennyt riskienhallinnasta päävastuulliseksi Inderes Oyj:n toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja varmistaa, että konsernissa noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallintatoimenpiteitä. Compliance-toiminto suorittaa liiketoimintaan liittyen tarkastuksia ja raportoi tarkastuksista ja havainnoista säännöllisesti hallitukselle. Kukin liiketoiminta vastaa omien riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Johtoryhmä on vastuussa riskiarviointien säännöllisestä toteuttamisesta sekä raportoinnista hallitukselle.