https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Palvelut

Sijoittajaviestinnän palvelut

Sijoittajaviestintä- ja käännöspalvelut

Inderes tarjoaa laaja-alaisesti sijoittajaviestintä- ja käännöspalveluita. Meillä on monipuolinen kokemus pääomamarkkinoilta toimimisesta, pörssiyhtiön talous- ja sijoittajaviestinnän parissa työskentelystä sekä talousmedian kanssa toimimisesta.

Inderesin IR-palvelutarjontaan kuuluu IR-strategioiden ja jatkuvan IR-tuen lisäksi myös listautumisiin liittyvä konsultointi. Lisäksi autamme asiakkaitamme teknologisten sijoittajaviestinnän työkalujen hyödyntämisessä, sijoittajaviestinnän mittaamisessa ja sijoitustarinan rakentamisessa.

Inderesin sijoittajaviestinnän palvelut

 • IR-strategiat ja sijoittajaviestinnän vuosisuunnitelmat

 • Sijoittajatarinan rakentaminen tai kirkastaminen

 • Talousraportoinnissa tukeminen

 • Sijoittajaviestinnän mittaaminen

 • IR sosiaalisessa mediassa

 • Call & check IR-konsultointi

 • Sijoittajasivustot

 • Media- ja tiedonantovelvollisuusvalmennukset

 • Muu sijoittajaviestintä

Listautumisviestintä

Toimimme listautuvan yhtiön kokonaisvaltaisena kumppanina listautumisprosessin eri vaiheissa, rakennamme yhtiön sijoittajatarinan ja varmistamme, että listautumiskampanja herättää kiinnostusta sekä tukee yhtiön brändiä. Listautumisprosessi on pelkkä ponnahduslauta varsinaiseen listayhtiöelämään ja me varmistamme, että yhtiön viestinnän perusta on valmis listayhtiöarkeen. Tuemme listautuvaa yhtiötä sijoittajaviestinnän valmiuksien rakentamisessa ja sijoittajaviestinnän parhaiden käytäntöjen räätälöimisessä yritykselle sopivaksi.

Tutustu listautujan tietopakettiin

Listautumiskonsultointi add

 • Listautumisviestinnän suunnittelu, projektinhallinta ja toteutus

 • Sijoittajatarinan ja ydinviestien rakentaminen

 • Sijoittajasivuston suunnitteleminen, toteuttaminen ja ylläpitäminen

 • Listautumiseen vaadittavan dokumentaation työstäminen

 • Muiden dokumenttien, kuten Q&A:n, sijoittajaesitysten ja tiedotteiden laatiminen

 • Tiedonantovelvollisuuteen ja kriisiviestintään liittyvät valmiudet

 • Listautumisen markkinointikampanja ja mediatyö

IPO-analyysi add

 • Laaja IPO-analyysi sekä sen jakelu ja näkyvyys

 • Analyytikon analyysin läpikäynti InderesTV:ssä

 • Sijoittajien palvelu ja kysymyksiin vastaaminen digitaalisissa kanavissa

Roadshow ja näkyvyyspaketti add

 • Roadshow-tilaisuus avaimet käteen -periaatteella: tilaisuuden organisointi, tapahtuma Inderesin studiolla, webcast-lähetys inderesTV:ssä sekä mahdollinen analyytikon esiintyminen Roadshow’lla

 • Omat yhtiösivut Inderes-palveluun ja mahdollisuus julkaista materiaaleja palvelussa

 • Yhtiön johdon videohaastattelu inderesTV:ssä

Käännöspalvelut

Toteutamme myös monipuolisesti käännöstöitä pörssiyhtiöiden ja listautuvien yritysten tarpeisiin. Käännämme muun muassa osakeanalyysit, vuosikertomukset, listautumisesitteet, liiketoiminta- ja osavuosikatsaukset, tilinpäätökset, sijoittajasivut ja sijoittajatarinat.

Käännöstoiminnastamme vastaa Pia Maljanen. Pialla on yli 20-vuoden kokemus finanssialan käännöksistä. Hänen työnsä on saanut laajasti kiitosta useiden pörssiyhtiöiden johdolta ripeydestä, täsmällisyydestä ja käännösten sujuvuudesta.

Pia Maljanen

Keskeinen työkokemus ja koulutus

 • Yrittäjä, käännöspalvelu Kielivirtuoosi PMM OY 2005-2021

 • Kääntäjä, Tilastokeskus 2012-2019

 • Kääntäjä, Mandatum Pankkiiriliike 2000–2004

 • Kääntäjä, Merita Pankkiiriliike (sittemmin Nordea Pankkiiriliike) 1998-2000

 • Koulutus: Filosofian maisteri, pääaineena englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus ja sivuaineina viestintä ja kirjallisuus

Suomi-englanti-taloussanasto

Katso alta taloussanaston yleisimmät käsitteet suomeksi ja englanniksi. Käytä Ctrl + f -toimintoa löytääksesi etsimäsi käsitteen.

Sanasto add

ABM, activity-based management = ABM, toimintojohtaminen
absorption costing = omakustannuslaskenta
account= tili
accountant = kirjanpitäjä
accounting information system = laskentatoimen tietojärjestelmät
accounting principles, accounting conventions = laskentatoimen periaatteet
accounting rate of return (ARR) = laskennallinen tuottoaste
accruals basis (in accounting) = suoriteperuste (kirjanpidossa)
accrued expenses = siirtovelat
accrued income = siirtosaamiset
acid test = happotesti
activity driver = toimintokohdistin
activity-based costing (ABC) = toimintokohtainen kustannuslaskenta
advance payments from customers, advances received = ennakkomaksut, saadut ennakot
adverse variance, negative variance (in budgeting) = epäsuotuisa budjettiero/ -poikkeama
ageing schedule (of receivables) = saatavien vanhenemisaikataulu
allotted share capital = varattu osakepääoma
alternative investment market (AIM) = vaihtoehtoinen sijoitusmarkkina
amortisation = kuoletus, arvonalennus
annual report = vuosikertomus
asset-based financing = varoihin perustuva rahoitus
assets = varat
associated company = osakkuusyhtiö
auditor, public accountant = tilintarkastaja
auditor's report, audit report = tilintarkastuskertomus
bad debt, credit loss = luottotappio
balance sheet, statement of financial position = tase
Balanced Scorecard (BSC) = tasapainotettu tuloskortti
bank overdraft = shekkitililimiitti
batch costing = eräkustannus
bond = joukkovelkakirjalaina
bonus shares = lisäosakkeet
bookkeeping = kirjanpito
break-even analysis = kriittisen pisteen analyysi
break-even chart = kriittisen pisteen kaavio
break-even point, break-even position = kriittinen piste
budget = budjetti
budget holder, budget owner = budjetin omistaja
budgetary control = budjettivalvonta
business entity convention = erillisyysperiaate
business review = katselmus
business unit = liiketoimintayksikkö
called-up shared capital = merkitty osakepääoma
capital expenditure budget = investointibudjetti
capital investment appraisal = investointipäätöksenteko
capital investment proposal = investointiehdotus, - hanke
capital reserves = pääomavarannot
carrying amount, accounting value = kirjanpitoarvo
cash basis = kassaperuste (kirjanpidossa)
cash discount = käteisalennus
cash flow = kassavirta
cash flow statement = kassavirtalaskelma
cause-and-effect principle = aiheuttamisperiaate
Chief Financial Officer (CFO) = talous- ja rahoitusjohtaja
Chief Financial Officer (CFO), Financial Director = talousjohtaja
claims = vaateet
collateral, security = vakuus
collaterilized debt = vakuudellinen velka
comparability = vertailukelpoisuus
consistency convention/principle = johdonmukaisuuden periaate (tilinpäätöksen laadinnassa)
consolidate = konsolidoida
consolidated group of companies, corporation = konserni
contingent cost = ehdollinen kustannus
contribution analysis, Cost-volume-profit analysis, margin analysis = katetuottoanalyysi
contribution per unit = yksikkökohtainen kate
contribution, margin = kate
control = valvonta, ohjaus
corporate finance = yritysrahoitus
corporate governance = yrityksen hallinnointi
corporate governance code = hallintosuositukset
corporate tax = yritysvero
cost = kustannus
cost accounting = kustannuslaskenta
cost allocation, cost assignment = kustannusten kohdentaminen
cost behaviour = kustannusten käyttäytyminen
cost centre, cost unit = kustannuspaikka
cost driver = kustannusajuri, kustannustekijä
cost management = kustannusjohtaminen
cost object = laskentakohde
cost of capital = pääomakustannukset
cost of sales, cost of goods sold = myytyjen tuotteiden hankintameno
cost plus pricing = kustannuspohjainen hinnoittelu
crowd financing, crowdfunding = joukkorahoitus, yhteisörahoitus
currency, foreign exchange (FX) = valuutta
current assets = vaihtuvat vastaavat
current liabilities = lyhytaikainen velka
current ratio = current ratio
customer perspective (in the Balanced Scorecard) = asiakasnäkökulma
depreciation, amortization = poisto
devaluation = arvonalentuminen
direct cost = suora kustannus
direct cost = välitön kustannus
direct method (in cash flow statement) = suora esittämistapa/menetelmä (kassavirtalaskelmassa)
directed rights issue, private placement = suunnattu osakeanti
discount = alennus
discount factor, discount rate, hurdle rate, required rate of return = laskentakorkokanta, diskonttaustekijä
discretionary budget = harkinnanvarainen budjetti
dividend = osinko
dividend coverage = osinkokate
dividend payout = maksettu osinko
dividend payout ratio = osingonjakosuhde
dividend per share = osinko per osake
dividend yield = osinkotuotto(aste)
double-entry bookkeeping = kahdenkertainen kirjanpito
DSI Day sales inventory = varaston kierto
DSO Day sales outstanding = myyntisaamisten kierto
earnings before interest and taxes (EBIT) = liikevoitto, liiketulos
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) = käyttökate
earnings before tax, EBT = voitto ennen veroja
earnings management = tuloksen ohjaus
earnings manipulation, creative accounting, cooking the books, paper entrepreneuralism = tuloksen manipulointi
earnings per share (EPS) = osakekohtainen tuotto
economic order quantity (EOQ) = optimaalinen tilausmäärä
economic profit (EP) = taloudellinen lisäarvo
economic value added (EVA) = taloudellinen lisäarvo
entry = kirjaus
environmental cost = ympäristökustannus
equity = oma pääoma
equity ratio = omavaraisuusaste
expenditure = meno
expense = kulu
factoring = myyntisaamisten myyminen ulkopuoliselle taholle
fair value, current value = käypä arvo
favourable variance, positive variance (in budgeting) = suotuisa budjettiero/ -poikkeama
finance = rahoitus, talous
finance organization = talousorganisaatio
financial accounting = rahoittajien laskentatoimi, ulkoinen laskentatoimi, tuloslaskenta
financial assets, liquid assets = rahoitusomaisuus
financial covenant = rahoituskovenantti
financial derivative = rahoitusjohdannainen
financial lease = rahoitusleasing
financial perspective (in the Balanced Scorecard) = taloudellinen näkökulma
financial reserves = rahoitusvarannot
financial statement analysis = tilinpäätösanalyysi
financial statements, financial accounts, annual accounts = tilinpäätös
financing cash flow = rahoituksen kassavirta/rahavirta
first in, first out (FIFO) = FIFO-menetelmä
fixed assets = käyttöomaisuus
fixed costs = kiinteät kustannukset
fixed rate loan = kiinteäkorkoinen laina
forecast = ennuste
full costing = täyskatteellinen laskenta
fully paid shares = maksetut osakkeet
gearing = velkaantumisaste
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) = Yhdysvaltain kirjanpitostandardi
going concern principle/assumption = toiminnan jatkuvuuden periaate
hidden cost = piilevä kustannus
hire purchase, instalment = osamaksu
historical cost convention = historialliset kustannukset
historical cost convention/principle = alkuperäisen hankintamenon periaate
income statement = tuloslaskelma
incremental budgeting = inkrementaalinen budjetointi
indirect cost = välillinen kustannus
indirect method (in cash flow statement) = epäsuora esittämistapa/menetelmä (kassavirtalaskelmassa)
inflation = inflaatio
initial investment outlay = investoinnin perushankintameno, investointikustannus
initial public offering (IPO) = listautumisanti
intangible assets = aineettomat hyödykkeet
interest coverage = korkokate
interest-bearing debt = korolliset velat
internal rate of return (IRR) = sisäinen korkokanta
International Accounting Standard (IAS) = kansainvälinen tilinpäätösstandardi
International Financial Reporting Standard (IFRS) = kansainvälinen tilinpäätösraportointistandardi
inventories = vaihto-omaisuus
inventories turnover (period) = varastojen kiertonopeus, varastojen kiertoaika
inventory, stock = varasto, vaihto-omaisuus
investing cash flow = investointien kassavirta/rahavirta
issued share capital = osakepääoma
job costing, job order costing = lisäyslaskenta
just-in-time (JIT) inventories management = JIT-varastojen johtaminen
lagging indicator = seurannaisindikaattori, haluttua tulosta kuvaava indikaattori
last in, first out (LIFO) = LIFO-menetelmä
lead time = läpimenoaika
leading indicator = ennakoiva indikaattori
learning and growth perspective (in the Balanced Scorecard) = oppimisen ja kasvun näkökulma
leasing = leasing, vuokrasopimus
liabilities = vieras pääoma
limited company (ltd) UK, incorporated company (inc) US = osakeyhtiö (oy)
limited liability = rajoitettu vastuuvelvollisuus
limiting factor = rajoittava tekijä
loan note = velkakirja (dokumentti)
loan stock = lainakanta
management accounting = johdon laskentatoimi, sisäinen laskentatoimi
management discussion and analysis (MD&A) = toimintakertomus (johdon)
margin of safety = varmuusmarginaali
marginal cost = rajakustannus
master budget = pääbudjetti
matching principle = meno tulon kohdalle -periaate
materiality = olennaisuus
minority interest, minority share = vähemmistöosuus
money measurement = rahamääräisyys
mortgage = kiinnitys
net cash flow = nettokassavirta
net gearing = nettovelkaantumisaste
net present value (NPV) = nettonykyarvo
net result = tilivuoden voitto / tappio
net sales, net turnover = liikevaihto
net working capital = nettokäyttöpääoma
nominal value = nimellisarvo
non-current (fixed) assets = pitkäaikaiset kiinteät varat
non-current assets = pysyvät vastaavat
non-current liabilities = pitkäaikaiset velat
objectivity = objektiivisuus
offer for sale, sales offer = myyntitarjous
open book accounting = avointen kirjojen laskentajärjestelmä
operating cash cycle (OCC) = liiketoiminnan kassaperusteinen läpimenoaika/kiertoaika
operating cash flow (OCF), cash flow from operations (CFO) = liiketoiminnan kassavirta/rahavirta
operating gearing = liiketoiminnan velkaantumisaste
operating leasing = käyttöleasing
operating leverage = kiinteiden kustannusten vipuvaikutus
operating leverage factor = kiinteiden kustannusten vipuvaikutuskerroin
operating profit margin, EBIT margin = liikevoittomarginaali
operating profit, earnings before interest and taxes (EBIT) = liikevoitto, liiketulos
opportunity cost = vaihtoehtoiskustannus
ordinary shares = kantaosake
outsourcing = ulkoistaminen
overhead absorption (recovery) rate = yleiskustannusten sulautumisaste
overheads = yleiskustannukset
paid-up share capital = maksettu osakepääoma
parent company = emoyhtiö
payback period (PP) = takaisinmaksuaika
periodicity = tilikausijako
periodized budget = jaksotettu budjetti
preference shares = etuoikeusosakkeet
prepaid expenses, advances paid = ennakkomaksut, maksetut ennakot
present value = nykyarvo
private company = yksityinen yhtiö
process costing = jakolaskenta
process perspective (in the Balanced Scorecard) = prosessinäkökulma
profit for the year, net income, earnings = tilikauden voitto/tappio
profit, net income, earnings = voitto, tulos
Profit/volume chart = kannattavuuskaavio
profitability index = suhteellinen nykyarvo
property, plant and equipment = aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
prudence = varovaisuus
public issue, seasoned share issue = julkinen osakeanti
public limited company (plc), publicly listed company = julkinen osakeyhtiö (oyj)
public(ly listed) company = julkinen yhtiö
quality cost = laatukustannus
reducing-balance method = menojäännöspoisto
relevance = merkityksellisyys
relevant cost = olennainen kustannus
relevant range = relevantti toimintaväli
reliability = luotettavuus
report of the Board of Directors = toimintakertomus (hallituksen)
reserves = varaukset
residual income = jäännöskate
residual value = jäännösarvo
restricted equity = sidottu oma pääoma
retained earnings, revenue reserve = pidätetyt voittovarat
return on assets (ROA) = koko pääoman tuotto(aste)
return on capital employed (ROCE) = sijoitetun pääoman tuotto(aste)
return on equity (ROE) = oman pääoman tuotto(aste)
return on investment (ROI) = investoinnin tuotto(aste)
return on net assets (RONA) = sijoitetun pääoman tuotto(aste)
revaluation = arvonkorotus
revenue = tuotot, tulot (myynnistä)
rights issue, subscription issue = uusmerkintä
risk premium = riskipreemio
rolling budget = rullaava budjetti
rolling forecast = rullaava ennuste
sale and leaseback = myynti ja takaisinvuokraus
sales = myynti
sales revenue per employee ratio = myyntituotot per työntekijä
sales revenue to capital employed ratio = pääoman kiertonopeus
sales-volume variance = myynnin määräero
semi-variable cost = puolimuuttuva kustannus
senior debt = velka (normaali)
sensitivity analysis = herkkyysanalyysi
settlement period for trade payables, accounts payabale turnover (period) = ostovelkojen kiertonopeus, ostovelkojen kiertoaika
settlement period for trade receivables, accounts receivable turnover (period) = myyntisaamisten kiertonopeus, myyntisaamisten kiertoaika
share premium account = ylikurssirahasto
shares = osakkeet
splitting = osakkeen nimellisarvon jakaminen
standard costing = standardikustannuslaskenta
statement of cash flows = rahavirtalaskelma
statement of changes in equity = laskelma oman pääoman muutoksista
statement of comprehensive income (U.K., U.S.A.) = laajennettu tuloslaskelma
stepped fixed cost, semi-fixed cost = portaittain kasvava kiinteä kustannus (esim. vuokra)
stock exchange = pörssi
strategic performance measurement = strateginen tulosmittaus
strategy map = strategiakartta
subordinated debt = velka, huonommassa etuoikeusasemassa oleva
subsidiary = tytäryhtiö
substance over form = sisältöpainotteisuus
sunk cost = uponnut kustannus
tangible assets = kiinteä omaisuus, aineellinen omaisuus
target costing = tavoitekustannuslaskenta
term loan = pitkäaikainen laina
terminal residual value/disposal value of an investment = investoinnin jäännösarvo
total assets = taseen loppusumma
total costs = kokonaiskustannukset
trade payables, accounts payable = ostovelat
trade receivables = myyntisaamiset
treasurer = rahoitusjohtaja
treasury = rahoitus (organisaatio)
true and fair view = oikea ja riittävä kuva
unrestricted equity = vapaa oma pääoma
useful life of an investment = investoinnin pitoaika
variable cost = muuttuva kustannus
variance = varianssiero
variance analysis = varianssianalyysi
weighted average cost (AVCO) = painotettu keskimääräiskustannus
weighted average cost of capital (WACC) = keskimääräinen pääoman kustannus
venture capital = pääomasijoittaminen
volume of activity = toiminnan volyymi
working capital = käyttöpääoma
written-down value, depreciated value = alaskirjattu arvo

Yhteystiedot

null

Minna Avellan

Liiketoimintajohtaja, IR Solutions
minna.avellan(at)inderes.fi
puh. 040 533 7932